Контакт

"Горене България" ЕООД

София 1346
ул. Бел камък №6
Дистрибуторски център Gorenje

E: info.bulgaria@gorenje.com

Работно време:
понеделник – петък
8:30 – 17:00 ч
8:30 – 16:30 ч (склад)